Mobilní domy a Legislativa

Při stavbě mobilního domu se většinou obejdete bez klasického stavebního povolení. Nicméně je potřeba záměr dopředu projednat s místními úřady.

Jednání s příslušnými úředníky však závisí především na jejich úhlu pohledu – pro jednání totiž nemají oporu ve stavebním zákoně. Současný stavební zákon nezná pojem „mobilní dům“! Existuje pouze několik doporučujících vyjádření z Ministerstva pro místní rozvoj (ze dne 15.11.2006 a 4.5.2010), která však nejsou závazná.

Pokud se budeme držet těchto doporučení, mohou v praxi nastat tři různé varianty:

Varianta 1:

 • mobilní dům má plochu do 25 m2
 • mobilní dům má plochu nad 25 m2 a nebude napojen na inženýrské sítě (případně bude napojen podružně, tzn. bez dodatečných nároků na stávající infrastrukturu)

V těchto případech bude mobilní dům instalován v režimu územního souhlasu, což je ta nejjednodušší legální forma.

Pro územní souhlas budete potřebovat:

 • Formulář pro „Oznámení o záměru v území pro vydání územního souhlasu“
 • Základní projektová dokumentace mobilního domu
 • Zákres situace s umístěním mobilního domu na pozemku
 • Souhlasné stanovisko dotčených účastníků řízení (správci sítí, sousedi atd.)

Varianta 2:

 • mobilní dům má plochu nad 25 m2 a bude napojen na inženýrské sítě (na dům bude nahlíženo jako na výrobek plnící funkci stavby)

V tomto případě bude mobilní dům instalován v režimu ohlášení stavby. Jedná se o nejběžnější formu realizace mobilních domů. K ohlášení není potřeba klasická stavební dokumentace. Výrobce pouze musí prokázat, že výrobek – tedy mobilní dům – splňuje veškeré požadavky na bydlení dle §156 Stavebního zákona (požární odolnost, tepelně-technické parametry, apod. …).

Pro ohlášení stavby budete potřebovat:

 • Formulář pro „Ohlášení stavby“
 • Projektová dokumentace mobilního domu prokazující v dostatečné míře je shodu s požadavky Stavebního zákona na bydlení
 • Zákres situace s umístěním mobilního domu na pozemku

Varianta 3:

 • mobilní dům má plochu nad 25 m2 a bude napojen na inženýrské sítě (na dům bude nahlíženo jako na klasickou stavbu)

V tomto případě bude mobilní dům instalován v režimu ohlášení stavby. Dům a tedy i projektová dokumentace musí v tomto případě splňovat veškeré parametry jako klasický dům. Je tedy potřeba zpracovat Projektovou dokumentaci na konkrétní dům dle Stavebního zákona, čímž se přípravná fáze prodlužuje na dobu 2-3 měsíců.

Pro ohlášení stavby budete potřebovat:

 • Formulář pro „Ohlášení stavby“
 • Projektová dokumentace mobilního domu ve stupni DSP

Další, často kladené otázky

Mobilní dům a nahlášení trvalého pobytu

Trvalý pobyt obyvatel je upraven v § 10 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a o rodných číslech ve znění pozdějších předpisů:

„Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 326/2000 Sb.) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu dle předchozího odstavce ani k vlastníkovi nemovitosti.“

Z příslušné citace vyplývá, že v mobilních domech od společnosti Mobile-Point corporation a.s. můžete mít nahlášený trvalý pobyt.

Mobilní dům a číslo popisné nebo evidenční

Dle § 31 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, musí být budova označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Jedná-li se o stavbu určenou k individuální rekreaci, neoznačuje se popisným číslem, ale číslem evidenčním:

„Číslo popisné je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k trvalému bydlení nebo o objekt jiného trvalého rázu.“

„Číslo evidenční je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k prozatímnímu nebo dočasnému bydlení nebo o objekt jiného prozatímního rázu.“

Z toho vyplývá, že mobilní domy od společnosti Mobile-Point corporation a.s. můžou být označeny číslem popisným i evidenčním

Detailní informace na téma mobilní domy naleznete na webu společnosti Mobile Point.

Věděli jste o mobilních domech, že...

překvapí Vás rychlost výstavby...

Projekt Povodňové domy!


Dům za cenu auta na FB!

Dřevostavby a mobilní domy

Nabízíme kvalitní realizaci gabionů na klíč nebo i prodej materiálů primárně v Praze, ale i po celé ČR. Gabiony ČR pro vás!

Společnost Cangor a.s. se zabývá zejména výstavbou pasivních a nízkoenergetický dřevostaveb a developingem. Taktéž mobilními domy a školkami.

Firma Mobile Point Corporation a.s. se zabývá výrobou, montáží, dovozem, realizací a prodejem ekologických mobilních domů a rovněž prodejem, pronájmem a provozem mobilních mateřských škol.

Naše reklamní agentura nabízí klientům kompletní služby z oblasti reklamy a propagace - tisk billboardů, výroba plachet, reklamní textil.

Mobile Point Corporation a.s.

Copyright (c) 2011 - 2016 | dumzacenuauta.cz | Odkazy | Mobilní domy a dřevostavby | bdesigner.cz - Tvorba www stránek Olomouc | nahoru ↑